Якщо ви помітили помилку в тексті, будь ласка виділить її мишею і натисніть CTRL+ENTER Також ми будемо дуже вдячні Вам за підтримку нашого проекту і його додавання в будь-яку популярну соціальну мережу, представлену нижче
Код для вставки нашого посилання на сайт або блог можна узяти ТУТ
Пошук від


Дніпропетровська область

губернії, як і всієї країни, краще були забезпечені зем­лею і менше обтяжені викупними платежами. Проте різниця між колишніми державними і поміщицькими селянами поступово зникала. Становище основної маси селян погіршувалося з кожним роком. За період з 1880 до

1900 року розмір земельного наді­лу зменшився в середньому з 3,6 до 2,3 десятини на душу. В 1893 році в губернії було 12 308 без­земельних селянських дворів (6,8 проц. їх загальної кількості). Боротьба за землю була основним вмістом усіх селянських завору­шень, що відбувалися у пореформений період. Тільки з 1881 по 1900 рік селянські заворушення відбулися більш як у 40 селах. Наскільки гострий характер мала боротьба селян за землю, видно на прикладі подій, які відбулися в 1883 році в селах Новомосковського і Павлоградського повітів. На
початку вересня селяни Афанасівки, Михайлівни, Попасного, Всесвятського і Ново- степанівки Новомосковського повіту звернулися з проханням, а потім і з вимогою до сусідніх поміщиків Михайла і Володимира Родзянків та Ільяшенка здати їм час­тину землі в оренду. Поміщики не тільки відмовилися задовольнити прохання селян» але ще й знущалися з них. Тоді селяни стали захоплювати поміщицькі землі, заявляючи, що ця земля «здобута потом і кров'ю батьків і предків наших - селян». Одночасно з цим вони підпалювали поміщицькі хліба і сіно. За свідченням кате­ринославського губернського предводителя дворянства, підпали набирали таких розмірів, яких досі ніколи не було.
Селяни Дмитріївки, Межеріча, Прусенівки і Олександрівки Павлоградського повіту на сходках приймали рішення «орати потрібну землю». До збройної сутички з військами дійшла справа тоді в селі Карабинівці.
В 1893 році населення кількох хуторів Павлоградського повіту сміливо висту­пило проти батальйону солдатів. Внаслідок сутички 18 селян було вбито і 12 тяжко поранено, ЗО солдатів поранено.
На Катеринославщині в пореформений період діяли окремі представники ре- волюційно-демократичного та народницького руху. Відомий український поет, фольклорист і етнограф І. І. Манжура, ім'я якого тісно пов'язано з Катеринославщиною, входив до складу народницького гуртка, створеного студентами Харків­ського ветеринарного інституту. Виключений з інституту в 1871 році за «неблагонадійність», І. І. Манжура оселився на Катеринославщині, де прожив до смерті (1893 рік). Вихідцем з Катеринославщини був і активний учасник народницького руху 70-х рр. С. С. Синегуб, засуджений за відомим процесом «1933-х» на 10 років каторги. Покараний за цим же звинуваченням, народник В. А. Стаховський після звільнення в 1889 році оселився в Катеринославі, де помер у 1917 році. Пра­цюючи на Катеринославській залізниці, він брав участь у діяльності організації Червоного Хреста, допомагаючи політичним в'язням.
Після розгрому царизмом «Народної волі» на деякий час активізувалась ді­яльність південноросійських народовольських гуртків у Таганрозі, Кременчуці,
Херсоні, Миколаєві, Катеринославі. Зокрема, народоволець А. Л. Каршшко, працюючи в головних залізничних майстернях у Катеринославі, створив у середин1 80-х рр. робітничий гурток. У цей же час в Катеринославі діяв гурток «Народної волі», який очолював солдат місцевого гарнізону Я. С. Сегеда.
В 1885 році Б. Оржих і В. Богораз, скликавши в Катеринославі нараду представ­ників південних організацій народовольців, зробили останню спробу відродити «На­родну волю». Однак здійснити це вже було неможливо. Незабаром царизму вдалося розгромити південноросійські народовольські групи і гуртки. До того ж народницька пропаганда на той час вже втратила свою популярність, особливо в Катеринослав­ській губернії, де швидко розвивався робітничий і соціал-демократичний рух.
У пореформений період Катеринославська губернія швидко перетворювалась на центр промисловості Півдня країни. Так, якщо в 1861 -1870 рр. тут було засно­вано 4 нових промислових підприємства, то в 1871-1880 рр.- ЗО, у 1881-1890 рр. - 57, у 1891-1900 рр.- 1644. Розвивалася головним чином добувна і обробна промис­ловість. Сприяло цьому розпочате в 70-х рр. будівництво залізниць, а особливо вве­дення в експлуатацію в 1884 році Катерининської (нині Придніпровської) заліз­ниці, яка з'єднала Донецький кам'яновугільний і Криворізький гірничорудний ба­сейни. Швидко зростав видобуток марганцевої руди. Пуском 10 травня 1887 року першої домни Брянського заводу було покладено початок металургійній промисло­вості Придніпров'я.
Зростала кількість населення. Так, якщо в 1884 році в губернії жило 1400 тис. чол., то в 1901 році - 2800 тисяч. За період з 1858 по 1897 рік міське населення губернії збільшилось з 59,3 тис. чол. до 220,6 тис., тобто в 3,7 раза.
У 1900 році тут було 100 988 промислових робітників. Крім того, на кустарних та ремісничих підприємствах працювало 107 875 чоловік. Постійні кадри робітни­чого класу формувались головним чином за рахунок селянства як місцевого, так
Дніпропетровська область